Sơn trên kính, sơn 3D

Sơn trên kính được đóng theo tỷ lệ 3:1:0.5 trong đó cứ 3kg sơn thì + 1 kg đóng rắn+ 0.5 Lít Putty

Putty  thường dùng  Buyl acetate (C6H12O2) chuyên dùng trong ngành công nghiệp sơn

Danh mục: